Onze-algemene-voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden in PDF formaat.

Algemene Voorwaarden Raymar Knitting b.v.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
• Verkoper: Raymar Knitting B.V. en werkmaatschappijen.
• Koper: Degene tot wie een dergelijke aanbieding gericht is respectievelijk waarmee een dergelijke overeenkomst gesloten is.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper, waarbij verkoper zich jegens koper verbindt werkzaamheden te verrichten die in onderling overleg zijn bepaald (evenals de voorwaarden waaronder de werkzaamheden zullen worden verricht) en die zijn vastgelegd in een door beide partijen ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, al dan niet met een raamkarakter, waarbij verkoper onder meer of uitsluitend optreedt als aanbieder of leverancier van zaken en/of diensten in de ruimste zin des woords.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper dan wel van derden worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door verkoper.
2.3 Verkoper is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in haar Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 7 dagen na ontvangst, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
2.4 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en/of tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn vastgelegd.

Artikel 3 Voorbehoud

3.1 Verkoper verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door verkoper opgestelde offerte is ontvangen door verkoper. Indien verkoper met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de offerte, behoudt verkoper het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar is ontvangen.
3.2 Rechten worden aan de koper verleend onder de opschortende voorwaarde dat de koper de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 4 Offertes/Overeenkomsten

4.1 Offertes van verkoper zijn gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project heeft verstrekt. Verkoper zal de te verrichten diensten naar haar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Koper dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper frustreren dan wel onmogelijk maken. Verkoper dient er voor zorg te dragen dat koper onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.2 Koper staat er voor in dat met de door hem verstrekte informatie geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derden en dat de verstrekte informatie verwerkt en bewerkt mag worden door verkoper in zijn opdracht.
4.3 Al de offertes van verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tenzij anders overeengekomen, hebben al de offertes een geldigheidsduur van 30 werkdagen, daargelaten de bevoegdheid van verkoper de offerte steeds te wijzigen, op te schorten of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden.
4.4 Verkoper is eerst gebonden nadat koper de opdracht definitief schriftelijk heeft aanvaard. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken en/of toezeggingen, welke niet schriftelijk door verkoper zijn aanvaard, zullen vervallen.
4.5 Door verkoper genoemde prijzen in offertes zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

Artikel 5 Bevestiging

Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van verkoper zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van verkoper.

Artikel 6 Uitvoering van overeenkomsten

6.1 Op eerste aanwijzing van verkoper stelt koper alle gegeven, zaken en andere goederen beschikbaar die verkoper naar diens redelijk oordeel nodig heeft voor het op de juiste wijze uitvoeren van de gesloten overeenkomst, behoudens voor zover het vervaardigen en/of verstrekken van de benodigde gegevens, zaken en andere goederen ingevolge de gesloten overeenkomst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van verkoper is. Koper staat in voor de juistheid en de kwaliteit van alle met het oog op de uitvoering van een overeenkomst door koper aan verkoper ter beschikking gestelde gegevens, zaken en andere goederen. Van alle aan verkoper verstrekte informatie zal koper steeds een duplicaat bewaren.
6.2 Koper dient er voor te zorgen dat verkoper een gesloten overeenkomst kan uitvoeren zonder daarbij te stuiten op niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst door koper aan verkoper gemelde obstakels en andere belemmeringen die een juiste uitvoering van de overeenkomst moeilijker of onmogelijk maken.
6.3 Koper is er verantwoordelijk voor dat het door hem bestelde bij een juiste uitvoering van die overeenkomst door verkoper voldoet aan alle toepasselijke wettelijke en andere voorschriften, die koper tijdig aan verkoper dient te maken.
6.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient koper te zorgen voor het verkrijgen van alle vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen e.d. die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
6.5 Verkoper is gerechtigd om voor rekening van koper tegen de gebruikelijke tarieven aanvullende prestaties te verrichten, mits deze naar het redelijk oordeel van verkoper noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de gesloten overeenkomst en zo spoedig mogelijk aan koper gemeld worden.
6.6 Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper op te schorten zo lang koper enige verplichting jegens verkoper, uit welken hoofde ook, niet nakomt, alsmede zo lang koper geen gevolg geeft aan een redelijk verzoek van verkoper.
6.7 Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, al dan niet verkregen door subrogatie of cessie, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van een gesloten overeenkomst en koper staat er jegens verkoper voor in dat door de uitvoering van een geslote overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde en dat daardoor ook niet anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens enige derde.
6.8 Koper is gehouden zich zo spoedig mogelijk uit te spreken over door verkoper aan koper ter beschikking gestelde (druk)proeven. (Druk)proeven waarop koper niet met bekwame spoed aanmerkingen gemaakt heeft, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
6.9 Verkoper is verplicht om conform de overeengekomen specificaties te leveren, met dien verstande dat kleine of gebruikelijke afwijkingen (bijvoorbeeld van afbeeldingen en vermeldingen in catalogi, brochures en prijslijsten) zijn toegestaan, evenals afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde hebben. In geval van wijziging van de uitvoering is verkoper bevoegd de nieuwe uitvoering te leveren wanneer de oude uitvoering niet langer leverbaar is.
6.10 Verkoper is verplicht de overeengekomen aantallen te leveren, met dien verstande dat afwijkingen van maximaal tien procent zijn toegestaan. Het meer respectievelijk minder geleverde wordt in rekening gebracht respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

Artikel 7 Levering en Leveringstermijn

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vinden alle leveringen van zaken ‘af fabriek’ plaats. Indien in een bepaald geval franco levering overeengekomen is, of een andere afwijking van ‘af fabriek’, vindt een en ander steeds op de goedkoopste wijze plaats en zal koper steeds op eerste verzoek van verkoper alle in redelijkheid door verkoper te verlangen medewerking aan de aflevering verlenen. Zaken en gegevens reizen steeds, ongeacht de wijze van vervoer of verzending, voor rekening en risico van koper.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient koper voor hem bestemde zaken af te nemen binnen tien dagen nadat hem bericht is dat deze in het daartoe door verkoper aangewezen magazijn van verkoper of een derde voor hem gereed staan. Na afloop van genoemde termijn is verkoper gerechtigd gangbare opslagkosten aan koper in rekening te brengen en zijn de betreffende zaken voor risico van koper.
7.3 Levering van voor koper bestemde zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling van die zaken aan koper of diens vervoerder in het daartoe door verkoper aangewezen magazijn van verkoper of een derde. Vanaf dat moment in de zaken voor risico van koper. Het aannemen van zaken door koper of diens vervoerder geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was, behoudens andersluidende vermelding op vrachtbrief of reçu.
7.4 Een overeengekomen leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het om een uiterste termijn gaat. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is verkoper eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen vervalt de gebondenheid van verkoper aan een overeengekomen uiterste termijn in geval van door verkoper geaccepteerde wijzigingen van meer dan geringe betekenis in een bestelling, alsmede indien koper nalaat te doen wat redelijkerwijs nodig is om tijdige levering mogelijk te maken, indien koper nalaat gevolg te geven aan redelijke verzoeken van verkoper en indien koper nalaat enigerlei verplichting jegens verkoper na te komen.
7.5 Verkoper is bevoegd in gedeelten uit te leveren en (in voorkomend geval naar evenredigheid) te factureren, behoudens voor zover dat in een bepaald geval mede gelet op de belangen van verkoper een onredelijke belasting voor koper zou betekenen. In geval van al dan niet overeengekomen levering in gedeelten is verkoper bevoegd om tegelijk met het eerste of een later gedeelte ook de kosten te factureren die gemaakt zijn met het oog op de uitvoering van de rest van de overeenkomst, zoals die van films en (druk)proeven.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) niet zijn begrepen: omstandigheden aan de zijde van de koper, omstandigheden aan de zijde van verkoper, waaronder stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, communicatiestoringen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet-voorzienbare stagnatie bij derden waarvan verkoper afhankelijk is.
8.2 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van verkoper opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
8.4 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9 Keuring en Reclame

9.1 Koper dient de geleverde zaken en/of diensten terstond te keuren, en in elk geval voordat het geleverde in gebruik genomen, bewerkt, verwerkt of aan derden geleverd wordt. Bij gebreke daarvan wordt het geleverde geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
9.2 Koper kan zich slechts op afwijkingen van de overeenkomst beroepen voor zover hij deze binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan verkoper gemeld heeft, tenzij hij aantoont dat een afwijking redelijkerwijze niet eerder ontdekt had kunnen worden en de betreffende afwijking schriftelijk aan verkoper gemeld wordt binnen even dagen nadat zij redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden.
9.3 Indien koper zich terecht beroept op een afwijking van de overeenkomst, zal verkoper te zijner keuze doch na overleg met koper zorg dragen voor hetzij creditering van de tegenprestatie voor het gebrekkige gedeelte van de geleverde prestatie, hetzij vervangende levering, hetzij aanvulling en/of verbetering van de geleverde prestatie, hetzij een combinatie van het voorgaande, doch zal koper generlei andere aanspraak (op ontbinding, schadevergoeding of anderszins) op verkoper kunnen geldend maken, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper. Voordat verkoper overgaat tot creditering of vervangende levering dient koper de gebrekkige zaken desgevraagd aan verkoper te retourneren.
9.4 Indien verkoper een beweerdelijke tekortkoming wenst te onderzoeken zal koper aan het betreffende onderzoek op eerste verzoek van verkoper alle door verkoper verzochte medewerking verlenen, onder meer doch niet uitsluitend door het verstrekken van monstermateriaal en/of door verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (laten) stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie. In verband hiermee dienen de gereclameerde prestaties tot nader order ter beschikking van verkoper gehouden te worden; in geval van verwerking of doorlevering vervalt ieder recht van koper.
9.5 Aan koper geleverde zaken mogen slechts geretourneerd worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.
9.6 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van koper; verkoper is gerechtigd gangbare opslagkosten aan koper in rekening te brengen. Het voorafgaande geldt ook voor naar aanleiding van reclames van koper met toestemming van verkoper geretourneerde zaken, wanneer blijkt dat er ten onrechte gereclameerd is.

Artikel 10 Prijzen en Prijswijziging

10.1 Tussen partijen gelden de overeengekomen prijzen. Bij gebreke daarvan gelden de gebruikelijke tarieven van verkoper; behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen zijn dit de op de dag der levering laatstelijk door verkoper gepubliceerde prijzen respectievelijk de voor de uitgevoerde werkzaamheden laatstelijk gangbare tarieven van verkoper respectievelijk de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door verkoper aan derden voldane bedragen. Alle prijzen zijn in euro’s en tenzij anders overeengekomen exclusief omzetbelasting, verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten, en eventuele andere kosten, belastingen, heffingen of rechten.
10.2 De prijsstelling van verkoper is in alle gevallen zodanig dat daarin geen onverwachte kostenstijgingen kunnen worden opgevangen. Derhalve is verkoper steeds gerechtigd om overeengekomen prijzen voorafgaand aan het factureren zodanig te verhogen als nodig is om sedert het tijdstip van overeenkomen opgetreden onverwachte kostenstijgingen te compenseren. Het voorafgaande geldt onder meer doch niet uitsluitend voor kostenstijgingen ten gevolge van het invoeren van nieuwe en het verhogen van bestaande belastingen, tarieven, rechten, lasten en heffingen, alles in de ruimste zin des woords, voor stijging van eventuele in de prijs begrepen verpakkings-, verzekerings-, verzend- en andere kosten, voor kostenstijgingen te gevolge van wijzigingen in lonen, inkoopprijzen en wisselkoersen en voor kostenstijgingen ten gevolge van wijzigingen van de bestelling.

Artikel 11 Betaling

11.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zijn inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen die vanwege de overheid in rekening worden gebracht.
11.2 Het verschuldigde bedrag in artikel 12.1 kan worden verhoogd met eventuele andere kosten. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van koper buiten het kantoor van verkoper geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van verkoper worden uurlonen, reis- en wachttijd vergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht.
11.3 Verkoper zal de door koper verschuldigde bedragen uiterlijk een week voorafgaand aan de opdracht deugdelijk gespecificeerd aan koper in rekening brengen. Koper zal verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen zonder enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van verkoper of op door verkoper aan te wijzen bankrekening.
11.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.
11.5 Koper is gerechtigd van verkoper te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door koper te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien verkoper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen koper aan verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
11.6 Wanneer koper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is koper in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Koper is aan verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat koper aan verkoper verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 Euro. In ieder geval zal over het door koper verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop koper in gebreke is een rente in rekening gebracht worden.
11.7 Verkoper heeft het recht de werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd gehoudenheid van koper om aan haar verplichtingen te voldoen.
11.8 Verkoper heeft het recht de opdracht, voor zover niet uitgevoerd, zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, ontbonden te beschouwen, een en ander onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade als gevolg van het ontbinden der orders.
11.9 Indien verkoper niet in staat is te leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van de koper is verkoper gerechtigd een 1% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.
11.10 Bovenstaande bepalingen laten overige verkoper toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door koper onverlet.
11.11 De tussen verkoper en koper overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, reis- en verblijfkosten etc. Verkoper is gerechtigd in geval van wijzigingen van een of meer kostenposten, de prijzen aan te passen.
11.12 Verkoper zal de koper de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien koper niet instemt met een prijswijziging is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn.
11.13 Indien voor de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden vooruitbetalingen aan derden moeten worden verricht, is verkoper gerechtigd om van koper vooruitbetaling te verlangen ter grootte van de aan derden te betalen bedragen. Verder kan verkoper een deposito bedingen ter grootte van de gemiddelde factuur.
11.14 Indien afrekening op basis van nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens verkoper aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting zal worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijke gemaakte kosten, welke verband houden met de werkzaamheden in rekening worden gebracht. Koper is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijke kosten.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en Pandrecht

12.1 Door verkoper aan koper geleverde zaken blijven niettegenstaande de feitelijke aflevering aan koper eigendom – respectievelijk, voor zover de betreffende zaken zijn verwerkt en daardoor vermengd met zaken van anderen, mede-eigendom – van verkoper totdat door koper de tegenprestatie voor de betreffende zaken en voor alle andere krachtens overeenkomst door verkoper aan koper geleverde of te leveren zaken of diensten is voldaan, in voorkomend geval vermeerderd met rente, kosten en schadevergoeding.
12.2 Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud van verkoper vallende zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening vervreemden zolang verkoper zulks niet verbiedt, doch hij mag aan derden geen pand- of andere zekerheidsrechten van welke aard dan ook verlenen met betrekking tot de betreffende zaken.
12.3 Indien en zodra koper in verzuim is met de nakoming van enigerlei verplichting jegens verkoper zal koper op eerste verzoek van verkoper (I) de onder het eigendomsvoorbehoud van verkoper vallende zaken terug (doen) geven aan verkoper respectievelijk (doen) toestaan dat verkoper de betreffende zaken terugneemt en daartoe de terreinen en gebouwen van koper of diens houder(s) betreedt en (II) de vorderingen die koper op derden verkregen heeft door de verkoop van door verkoper aan koper geleverde zaken overdragen aan verkoper. Verkoper is gerechtigd om (I) de teruggegeven respectievelijk teruggenomen zaken te verkopen en de opbrengst in mindering te doen strekken op hetgeen koper nog aan verkoper verschuldigd is en om (II) de overgedragen vorderingen te innen en de opbrengst in mindering te doen strekken op hetgeen koper nog aan verkoper verschuldigd is. Indien en zodra derden rechten pretenderen met betrekking tot onder het eigendomsvoorbehoud van verkoper vallende zaken, of trachten daarop beslag te leggen, zal koper dat terstond melden aan verkoper.
12.4 Verkoper heeft een eerste recht van pand op alle zaken van koper die hij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, zulks tot zekerheid van al hetgeen koper hem uit welke hoofde ook verschuldigd is. Indien en zodra koper in verzuim is met de nakoming van enigerlei verplichting jegens verkoper, is verkoper gerechtigd om de betreffende zaken te (doen) verkopen en de opbrengst in mindering te doen strekken op hetgeen koper nog aan verkoper verschuldigd is. Op eerste verzoek van verkoper zal koper doen wat nodig is ter bevestiging van dit pandrecht, ook jegens derden.

Artikel 13 Overige eigendomsrechten

13.1 Afgezien van de aan koper te leveren eindproducten blijven alle door verkoper in het kader van de utvoering van een overeenkomst vervaardigde zaken – zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen – eigendom van verkoper, ook wanneer zij als afzonderlijke post zijn opgenomen in aanbieding, bevestiging of factuur. Met betrekking tot dergelijke zaken heeft verkoper generlei verplichting jegens koper en heeft koper generlei rechten.
13.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom terzake al hetgeen in het kader van het doen van een aanbieding of de uitvoering van een overeenkomst door verkoper of in diens opdracht is vervaardigd, al dan niet met medewerking van of vanwege koper, komen toe en blijven toekomen aan verkoper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders afgesproken. Koper verkrijgt slechts het recht van gebruik van de aan hem geleverde zaken. In geval van schending van de hiervoor bedoelde rechten van verkoper verbeurt koper zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete van EUR 225,- per overtreding en per dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle als gevolg van de schending geleden en te lijden schade
13.3 Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van koper uit welken hoofde ook jegens verkoper in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens verkoper kan aanwenden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van koper of derden ontstaan in verband met door verkoper geleverde diensten en/of goederen, tenzij die schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van verkoper. De toepassing en het gebruik van het geleverde van verkoper zijn geheel voor risico van koper. Indien de schade het gevolg is van overmacht is verkoper niet aansprakelijk. Mocht verkoper om welke reden dan ook aansprakelijk zijn, dan zal de vergoeding beperkt blijven tot de directe schade en het bedrag van de schade zal nooit hoger kunnen zijn dan het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende opdracht met een maximum van het honorarium over zes maanden.
14.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
– De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
14.3 Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie, druk- schrijf- en/of telfouten of voor vorderingen van derden op koper, is uitgesloten.
14.4 Buiten het in artikel 14.1 genoemde geval rust op verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
14.5 De aansprakelijkheid van verkoper ontstaat slechts indien koper verkoper onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en verkoper ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.
14.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper binnen 7 dagen na het ontstaan van de schade verkoper daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
14.7 Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek of tekortkoming in een advies, studie of te verrichten dienst welke door koper aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit hetgeen door verkoper is geleverd.
14.8 Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of andere informatiedragers van kopers, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van koper zijnde originelen.

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1 Indien meerdere partijen gezamenlijk als koper optreden, zijn deze partijen naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens verkoper.
15.2 Verkoper is ook bevoegd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer koper failliet verklaard wordt, surseance van betaling verkrijgt, of wanneer het verhalen van vorderingen op koper naar redelijk oordeel van verkoper anderszins bemoeilijkt wordt, bijvoorbeeld door beslaglegging of anderszins.
15.3 Indien verkoper om welke reden dan ook terecht overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van een of meer met koper bestaande overeenkomsten, is koper verplicht aan verkoper alle dientengevolge door verkoper te lijden schade te vergoeden, met inbegrip van het zogenoemde positief contractsbelang.
15.4 Indien enig tussen partijen geldend beding ongeldig blijkt of vernietigd wordt, blijven alle overige bedingen van kracht en zullen partijen het ongeldige of vernietigde beding op aanwijzing van verkoper vervangen door een beding dat zoveel mogelijk gelijke werking heeft.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, en op alle daarmee verband houdende nadere overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De zogenoemde Weense koopverdragen zullen niet van toepassing zijn.
16.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, of met daarmee verband houdende nadere overeenkomsten, zullen gebracht kunnen worden voor de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van zowel verkoper als koper om een geschil te brengen voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de andere partij.

Voor vragen hierover, neem direct contact met ons op. Sportieve groet, Raymar